New Risk Research

New Risk Research is een onderzoeksbureau op het gebied van “Nieuwe Risico’s”. Nieuwe Risico’s zijn risico’s die samenhangen met de ontwikkeling van nieuwe technologieën (nanotechnologie, synthetische biologie, mobiele telefoons, ‘Het Nieuwe Werken’ etcetera). Kenmerkend voor deze risico’s is niet alleen dat ze nieuw zijn, maar met name ook dat er veel onzekerheden aan de nieuwe technologieën kleven. Zo bestaan over diverse nanomaterialen vermoedens dat zij risico’s voor mens en milieu met zich brengen, maar ontbreekt het in de meeste gevallen vooralsnog aan adequaat risico-onderzoek of wetenschappelijk bewijs. Dit betreft dan nog de zogeheten ‘Known Unknowns’. Daarnaast is in sommige gevallen echter in het geheel niet te voorzien welke risico´s er mogelijkerwijs aan nieuwe technologieën kleven – de zogeheten ‘Unknown unknowns’.

De kunst van anticiperend risicobeleid is ervoor te zorgen dat bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën al in een vroeg stadium rekening wordt gehouden met mogelijke risico’s. Hiervoor kunnen diverse methoden worden ingezet, zoals scenario-ontwikkeling en ‘discursief risicomanagement’ (ook wel stakeholderdialoog).

Daarnaast stellen Nieuwe Risico’s bijzondere eisen aan de regulering van bedrijfsactiviteiten door de overheid. Traditionele reguleringsstrategieën lopen in toenemende mate achter de technologische ontwikkelingen aan. Bovendien wordt overheidsbemoeienis veelal gezien als een rem op de technologische ontwikkeling. Dit is een reden waarom nagedacht wordt over andere concepten van regulering. Ten eerste wordt in de publiekrechtelijke regelgeving  in toenemende mate een beroep gedaan op het voorzorgsbeginsel. Hoe dit beginsel in de praktijk uitwerkt, is afhankelijk van de specifieke situatie. Ten tweede doen nieuwe technologieën in toenemende mate een beroep op ‘niet gouvernementele’ vormen van regulering, zoals geconditioneerde zelfregulering, ‘Codes of Conduct’ en co-regulering door industrie en non gouvernementele organisaties (milieubeweging, vakbeweging etcetera).

New Risk Research ontplooit een aantal activiteiten op voornoemde terreinen. Zo heeft het bureau ervaring met literatuurverkenningen op het gebied van nieuwe risico’s zoals (straling van) mobiele telefoons, ‘Het Nieuwe Werken’ en nanomaterialen. Daarnaast beschikt het bureau over kennis van de relevante juridische kaders. Ten slotte kan het bureau ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van scenario’s en bij andere vormen van risicoverkenning. In het bijzonder heeft Jan Popma ervaring met het begeleiden van ondernemingsraden op het gebied van arbeidsomstandigheden (participatieve risico-inventarisatie, arbo-/risicomanagement).